Leczenie endodontyczne

Leczenie endodontyczne powszechnie nazywane jest leczeniem kana?owym. Polega ono na dok?adnym usuni?ciu z systemu kana?w korzeniowych  zainfekowanej lub martwej miazgi lub pozosta?o?ci materia?owych po wcze?niejszym leczeniu, a nast?pnie na szczelnym i dok?adnym wype?nieniu kana?w po ich oczyszczeniu i dezynfekcji. Dzi?ki prawid?owo przeprowadzonemu leczeniu kana?owemu mo?liwe jest utrzymanie w?asnego z?ba przez wiele lat. Trzeba zaznaczy?, ?e leczenie kana?owe jest zabiegiem ta?szym oraz mniej inwazyjnym ni? usuni?cie z?ba i zast?pienie go implantem lub mostem protetycznym.


leczenie endodontyczneDla zapewnienia pe?nego komfortu ka?dy zabieg leczenia kana?owego przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Leczenie endodontyczne jest wykonywane pod kontrol? mikroskopu, dzi?ki ktremu otrzymujemy powi?kszone pole operacyjne. Pozwala to na dok?adn? diagnostyk? oraz znacznie zwi?ksza precyzj? i dok?adno??  wykonywanego zabiegu. Oprcz mikroskopu wykorzystujemy rwnie? urz?dzenia do elektronicznego pomiaru d?ugo?ci kana?w, ich maszynowego opracowania oraz systemy s?u??ce do dok?adnego i szczelnego wype?nienia systemu kana?w korzeniowych. Ka?dy etap leczenia kontrolowany jest przy pomocy cyfrowego systemu RTG.


Nowoczesna endodoncja pozwala uzyska? bardzo wysok? skuteczno?? leczenia.

telefon2
rejestracja3