Implantologia

implantyImplanty s? obecnie najnowocze?niejsz? i najlepsz? metod? uzupe?nienia brakuj?cych z?bw. Dzi?ki tej rewolucyjnej technologii mo?liwe jest odzyskanie brakuj?cego z?ba lub z?bw z zachowaniem komfortu i estetyki, jak? daj? tylko naturalne z?by. Dodatkowym atutem tej metody jest brak jakiejkolwiek ingerencji w pozosta?e z?by. Nie pozwala na to ?adna z innych technik uzupe?nienia brakuj?cych z?bw. Zabieg polega na wprowadzeniu do ko?ci sztucznego korzenia w postaci tytanowej ?ruby. Po okresie gojenia wszczepiony implant staje si? oparciem dla uzupe?nie? protetycznych w zale?no?ci od sytuacji klinicznej. Dzi?ki przenoszeniu si? zwi?zanych z jedzeniem w sposb zbli?ony do naturalnego nie dochodzi do zaniku pod?o?a kostnego.


Zabieg wszczepienia implantu jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i trwa w zale?no?ci od sytuacji i ilo?ci implantw od kilkunastu do kilkudziesi?ciu minut.