Personel

o mnie


Marcin Cyzio - lekarz stomatolog


W 2004 roku uko?czy? studia na kierunku lekarsko-stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny ) w Szczecinie. W swojej praktyce zajmuje si? g?wnie kompleksowym leczeniem stomatologicznym k?ad?c nacisk na wysok? estetyk? oraz funkcjonalno?? wykonywanych prac. Wiele czasu po?wi?ca na doskonalenie swoich umiej?tno?ci, bior?c udzia? w licznych kursach i konferencjach ze wszystkich dziedzin wsp?czesnej stomatologii. W ?yciu prywatnym szcz??liwy tata Szymona i Basi. Poza stomatologi? pasjonuje si? sportami wodnymi.