Protetyka stomatologiczna

Nowoczesna protetyka zajmuje si? odbudow? zniszczonych i uzupe?nianiem brakuj?cych z?bw. Szczeglny nacisk k?adziemy na estetyczny i naturalny wygl?d uzupe?nie? protetycznych, ale tak?e na ich prawid?ow? funkcjonalno??. W zale?no?ci od sytuacji w jamie ustnej dobieramy najbardziej komfortowy rodzaj uzupe?nienia protetycznego. Je?eli tylko istnieje mo?liwo?? stosujemy sta?e uzupe?nienia protetyczne, ktre pod wzgl?dem estetyki i funkcji bardzo przypominaj? naturalne z?by. W przypadku bardzo rozleg?ych brakw z?bowych cz?sto niezb?dne jest wykonanie ruchomego, czyli wyjmowanego uzupe?nienia z?bw. W leczeniu stosujemy najnowsze metody i materia?y, ktre dobierane s? indywidualnie do ka?dego pacjenta. Pozwala to na uzyskanie trwa?ego i estetycznego efektu.


Rozwi?zania stosowane w naszym gabinecie:protetyka

 • wk?ady koronowo-korzeniowe z w?kna szklanego
 • wk?ady koronowo-korzeniowe z metalu
 • korony pe?noceramiczne lub na podbudowie z metali
 • mosty pe?noceramiczne lub na podbudowie z metali
 • korony i mosty tymczasowe
 • wk?ady i nak?ady jako alternatywa dla tradycyjnych wype?nie? ( maj? one wi?ksz? trwa?o?? i szczelno?? )
 • licwki porcelanowe
 • korony i mosty oparte na implantach
 • protezy akrylowe
 • protezy nylonowe
 • protezy szkieletowe
 • protezy bezklamrowe ( na zasuwach, zatrzaskach, koronach teleskopowych )
 • protezy oparte na implantach
 • naprawy i pod?cielenia uzupe?nie? protetycznych