Stomatologia zachowawcza

stomatologia zachowawczaStomatologia zachowawcza to dzia? medycyny, ktry zajmuje si? profilaktyk?  oraz leczeniem powsta?ych ubytkw w tkankach z?ba.  Uzupe?nienie zniszczonych tkanek z?ba powinno by? najbardziej zbli?one pod wzgl?dem anatomicznym i kolorystycznym do naturalnego z?ba. Aby uzyska? ten efekt stosujemy materia?y i narz?dzia stomatologiczne wiod?cych firm z ca?ego ?wiata. Wype?nienia modelowane s? w taki sposb, aby maksymalnie przypomina?y naturalnego z?ba. Zabieg oczyszczenia z?ba z prchnicy przeprowadzamy w znieczuleniu. Dzi?ki temu mo?emy uzyska? optymalny efekt i zadowolenie pacjenta.

telefon2
rejestracja3